Ochrona danych osobowych dotyczy: czytelników biblioteki oraz osób których dane przetwarzamy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach, ul. Księdza Baścika 2 32-060 Liszki
 2. Aby zapisać Cię do Biblioteki potrzebujemy danych osobowych. Podajesz je dobrowolnie, ale bez podania ich nie skorzystasz z naszych usług.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, w szczególności ustawa o bibliotekach, RODO art. 6 ust.1 lit. a) jeżeli będzie potrzebna zgoda, w pozostałych przypadkach, lit. c) jeżeli będzie ciążył na nas obowiązek prawny do przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,
 • wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,
 • statystyka publiczna,
 • umożliwienie Ci skorzystania z innych naszych usług,
 • ewentualne postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne.
 1. Dane identyfikacyjne podajesz obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ochrony dóbr kultury narodowej.
 2. Dane kontaktowe (e-mail, telefon) podajesz dobrowolnie, ale możliwość łatwego kontaktu jest dla nas obopólnie korzystna.
 3. Dane statystyczne podajesz dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce publicznej prosimy, byś je podał. Dane te nie będą łączone z innymi Twoimi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.
 4. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 5 lat od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też nasi pracownicy i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej. Odbiorcami mogą też być Partnerzy wydarzeń i konkursów, lub instytucje finansujące, ale do tego potrzebna będzie Twoja zgoda. Jeżeli wyrazisz zgodę na fotografowanie i publikację to Twoje zdjęć to dane wizerunkowe pojawią się na portalach, stronach internetowych lub w różnych publikacjach.
 6. Zgodnie z RODO przysługują Ci prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,  usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej, cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie w jakim zgoda była udzielona bez wpływu na przetwarzanie jakiego dokonano przed cofnięciem zgody.
 7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Jeżeli przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych p.Grzegorzem Szajerka lub zastępcą Dawidem Kowalskim na adres poczty elektronicznej iod@liszki.pl do przetwarzania danych.
Skip to content