1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.

4. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

5. Biblioteka może pobierać kaucję w przypadku, kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę. Kaucja wynosi – cenę aktualnej książki.

6. Wypożyczyć można równocześnie 3 tomy. Więcej – tylko za zgodą bibliotekarza.

7. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy  niż 1 m-c. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty.

8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać dla innych osób tylko za ich zgodą.

9. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych /encyklopedii, słowników/ korzysta się wyłącznie na miejscu.

10. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki, kierownik biblioteki ustala odszkodowanie, w zależności od ceny rynkowej wartości książki.

11. Jeżeli pozycja wypożyczona jest szczególnie poszukiwana, kierownik może skracać termin wypożyczenia.

12. Dostęp do półek wymaga pozostawienia toreb, plecaków w miejscu wskazanym przez bibliotekarkę.

13. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

14. Regulamin został opracowany w oparciu o Status Biblioteki.

15. Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje czytelnikowi możliwość odwołania się do władz lokalnych.

Skip to content