Regulamin korzystania z Czytelni Komputerowej w GBP w Liszkach

 1. Korzystanie z pracowni komputerowej jest dostępne dla każdego mieszkańca gminy Liszki.
 2. Przebywający w pracowni komputerowej zobowiązani są do zachowania ciszy.
 3. Każdy korzystający z pracowni komputerowej zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin oraz okazania dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.
 4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 6. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
 8. Internet służy jedynie do celów EDUKACYJNO – WYSZUKIWAWCZYCH (np. pisania referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, tematów związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, nowej szkoły itp.).

Użytkownik ma obowiązek:

 • Podporządkowania się wszystkim zaleceniom prowadzącego pracownię.
 • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz uszkodzeniach mechanicznych.
 • Zapoznać się z regulaminem pracowni komputerowej i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy,
 • Korzystać z prywatnych nośników danych (CD, DVD,, itp.).
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego bez zgody prowadzącego.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
 • Uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
 • Utrudniać pracę i dezinformować innych użytkowników.
 • Naruszać regulamin pracowni komputerowej oraz innych regulaminów nadrzędnych.
 • Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
 • Wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, informatyk ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Skip to content