Ochrona danych osobowych dotyczy: czytelników biblioteki oraz osób których dane przetwarzamy

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach, 32-060 Liszki, Liszki 206
 2. Aby zapisać Cię do Biblioteki potrzebujemy danych osobowych. Podajesz je dobrowolnie, ale bez podania ich nie skorzystasz z naszych usług.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, w szczególności ustawa o bibliotekach, RODO art. 6 ust.1 lit. a) jeżeli będzie potrzebna zgoda, w pozostałych przypadkach, lit. c) jeżeli będzie ciążył na nas obowiązek prawny do przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,
 • wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,
 • statystyka publiczna,
 • umożliwienie Ci skorzystania z innych naszych usług,
 • ewentualne postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne.
 1. Dane identyfikacyjne podajesz obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ochrony dóbr kultury narodowej.
 2. Dane kontaktowe (e-mail, telefon) podajesz dobrowolnie, ale możliwość łatwego kontaktu jest dla nas obopólnie korzystna.
 3. Dane statystyczne podajesz dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce publicznej prosimy, byś je podał. Dane te nie będą łączone z innymi Twoimi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.
 4. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 5 lat od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też nasi pracownicy i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej. Odbiorcami mogą też być Partnerzy wydarzeń i konkursów, lub instytucje finansujące, ale do tego potrzebna będzie Twoja zgoda. Jeżeli wyrazisz zgodę na fotografowanie i publikację to Twoje zdjęć to dane wizerunkowe pojawią się na portalach, stronach internetowych lub w różnych publikacjach.
 6. Zgodnie z RODO przysługują Ci prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,  usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej, cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie w jakim zgoda była udzielona bez wpływu na przetwarzanie jakiego dokonano przed cofnięciem zgody.
 7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Jeżeli przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych p.Grzegorzem Szajerka na adres poczty elektronicznej iod@liszki.pl do przetwarzania danych.

Skip to content

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close