Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Liszkach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach, zwana dalej “Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liszki.

2. Siedzibą Biblioteki jest wieś Liszki, a obszarem działania gmina Liszki.

§ 2.

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Zarząd Gminy.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

§3.

Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora.
Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwęw pełnym brzmieniu.

§4

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom

CELE I ZADANIA B[BLIOTEKJ

§5.

Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§6

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1/ gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,

2/ udostępnianie zbiorów,

3/ stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych~

4/ poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich,

5/ współpraca z bibliotekami szkolnymi oraz bibliotekami innych sieci,

6/ popularyzacja książki i czytelnictwa,

7/ doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§7.

W zakresie dotyczącym wszystkich Spraw związanych z działalnością Biblioteki jej interesy reprezentuje Kierownik Biblioteki. Kierownika Biblioteki powołuje Zarząd Gminy.

§8.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt w stosunku do Kierownika Biblioteki, a Kierownik Biblioteki w stosunku do pozostałych pracowników Biblioteki.

§9

Zasady wynagradzania Kierownika Biblioteki oraz pozostałych pracowników Biblioteki regulują odrębne przepisy.

§10

Biblioteka może tworzyć filie biblioteczne.

§11

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Kierownik Biblioteki w Regulaminie Organizacyjnym.

§12

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin nadany przez Kierownika Biblioteki.

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§13

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy z dochodów własnych oraz z innych źródeł.

§14

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych dla instytucji kultury

§15

Biblioteka może pobierać opłaty za:

1/ wypożyczenia między biblioteczne,

2/ nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne~

3/ uszkodzenie i zniszczenie materiałów bibliotecznych.

§16

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§18

Statut Biblioteki wchodzi w życie z dniem 1 marca 2001r.

Skip to content